Workshop 2 : ทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสดทดลองการถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครู รอบมัธยมศึกษา

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Workshop 2 : ทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสดทดลองการถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครู รอบมัธยมศึกษา


ในวันพฤหัสที่ 31 พฤษภาคม .. 2561 ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูของระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งพวกเราฝ่ายถ่ายทอดสด ได้มีโอกาสไปทดลองการถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครู ซึ่งพวกเราได้โอกาสในการทดลองการถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกใน youtube 

ซึ่งหลังจากที่พวกเราได้ทำงานนี้แล้ว พวกเราได้ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งในการทำงานนั้น พิธีไหว้ครูของระดับชั้น .1-4 

พวกเราได้ทดลองการถ่ายทอดสดออกไป ก่อนที่จะถ่ายทอดสดในรอบจริง ของระดับ .5-6 ซึ่งการทำงานนี้ถือว่าเป็นการทดลองการทำงานครั้งแรกของพวกเรา

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage