รายชื่อครู และนักเรียนฝ่ายถ่ายทอดสด | งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 166 ปี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

รายชื่อครู และนักเรียนฝ่ายถ่ายทอดสด | งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 166 ปี

รายชื่อฝ่ายถ่ายทอดสด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 166 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย

1. อาจารย์ สุสรรค์  ตรงดี
2. 
อาจารย์ อัครเดช  เหล่าประยูร
3. 
ว่าที่ ..นิวัตน์  ธรรมมา
4. 
อาจารย์ เบญญา  เจริญเจษฎา

5. อาจารย์ เอกชัย  แผ่นชัยภูมิ
6. 
อาจารย์ รุ่งนภา  ตัณฑวิวัฒน์
7. อาจารย์ อนุสรณ์  สัมฤทธิ์ดีทีมงานถ่ายทอดสด 166

34719  นายจิณ ชัยกุล ห้อง 69 (ประธานฝ่าย)
35049  นายพล หอชัยเจริญ ห้อง 63 (รองประธาน)
39077  นายณกมล นุตะเสน ห้อง 63 (เลขานุการ)
34670  นายเอกริณ ธารินเจริญ ห้อง 66
34882  นายชานน เจตธำรงค์ ห้อง 69
34996  นายภูมิพัฒน์ ภานุอำไพ ห้อง 68
41004  นายวรพล แสนกล้า ห้อง 69
34893  นายธิษณ์ ทุติยะสกุล ห้อง 66
34993  นายธนาธร ม่วงเจริญ ห้อง 63
34888  นายณัฐพงษ์ อ่องสมบูรณ์ ห้อง 69
34748  นายกฤตภาส ชุติวณิชยกุล ห้อง 61
34996  นายปภัสสร์ จิลลานนท์ ห้อง 68


1. เป้าหมายการทำงาน

- เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 166 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media), จอ LED สนามฟุตบอล และจอ TV โรงอาหาร


2. ขอบเขตการทำงาน

-
 เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง พิธีเปิด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 166 ปี
เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง วงดนตรีนักเรียน  ลานชงโค
เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง ร้านค้า อาหาร สินค้า และกิจกรรมต่างๆ ในงาน
อื่นๆ


ดาวน์โหลด รายชื่อถ่ายทอดสด
https://drive.google.com/file/d/1fN-CaNhhkoQLh9d_G9z1_A6YQdvyTJu9/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด กิจกรรมถ่ายทอดสด
https://drive.google.com/file/d/1199-Jj5vF9IvmatgWr2gNZL9WU2KhHji/view?usp=sharing


หมายเหตุ**Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage