ทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสด : การอบรมการประชาสัมพันธ์และการวางแผน ที่กรมประชาสัมพันธ์

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสด : การอบรมการประชาสัมพันธ์และการวางแผน ที่กรมประชาสัมพันธ์


ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน .. 2561 ฝ่ายถ่ายทอดสดได้มีโอกาสไปรับฟังการอบรมการประชาสัมพันธ์และการวางแผน ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งในการอบรม ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การถ่ายทอดสด ผ่านโปรแกรม OBS Studio การทำเอฟเฟกตต่างๆ เนื้อหาการถ่ายถอดสด ข้อควรระมัดระวัง การผลิตสื่อต่างๆ ฯลฯ 

ซึ่งหลังจากการอบรมครั้งนี้พวกเรานั้นได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 166 ปี ได้ดียิ่งขึ้น

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage