Workshop 1 : ทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสด ทดสอบออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ (Youtube)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Workshop 1 : ทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสด ทดสอบออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ (Youtube)


อาจารย์สุสรรค์ ตรงดี นำทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสด 4 คน ไปฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดสดอย่างจริงจัง ที่ห้องประชุม 6 ชั้น 9 อาคารบีซีซี 150 ปี 

เนื่องด้วยทีมงานในฝ่ายที่เหลือจำนวนกว่า 10 คน ได้ติดภารกิจอันใหญ่หลวงนั่นคือ……. “การไปทัศนศึกษาาาาานั่นเอง นี่คือทำให้เหล่าเพื่อน ภายในฝ่ายเหลือเพียง 4 คนเท่านั้น จึงไม่รีรออันใด ทดสอบออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ (Youtube)

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage