รายชื่อครู และนักเรียนฝ่ายถ่ายทอดสด | งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

รายชื่อครู และนักเรียนฝ่ายถ่ายทอดสด | งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี

รายชื่อฝ่ายถ่ายทอดสด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย

1. อาจารย์ สุสรรค์  ตรงดี
2.
อาจารย์ อัครเดช  เหล่าประยูร
3.
ว่าที่ ..นิวัตน์  ธรรมมา
4.
อาจารย์ เบญญา  เจริญเจษฎา

ทีมงานถ่ายทอดสด 167

37763  นายเบนยามิน สมเสียง ห้อง 68 (ประธานฝ่าย)
35533  นายณธวัฒน์ สำราญใจ ห้อง 63 (รองประธาน)
35821  นายอริยพล อูนากูล ห้อง 66 (เลขานุการ)
35824  นายชนภัทร กาญจนนราวดี ห้อง 63 (เหรัญญิก)
38408  นายมาวิน สุขมงคล ห้อง 64
35554  นายภูชิตค์ พลอยเกษม ห้อง 64


1. เป้าหมายการทำงาน

- เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media), จอ LED สนามฟุตบอล และจอ TV โรงอาหาร


2. ขอบเขตการทำงาน

-
เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง พิธีเปิด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี
- เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง วงดนตรีนักเรียน ลานชงโค
- เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง ร้านค้า อาหาร สินค้า และกิจกรรมต่างๆ ในงาน
- อื่นๆ


ดาวน์โหลด รายชื่อถ่ายทอดสด

ดาวน์โหลด กิจกรรมถ่ายทอดสด
https://drive.google.com/file/d/หมายเหตุ**

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage