ประชุมฝ่ายถ่ายทอดสด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ประชุมฝ่ายถ่ายทอดสด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี

ประชุมฝ่ายถ่ายทอดสด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย

1. อาจารย์ สุสรรค์  ตรงดี
2. 
อาจารย์ อัครเดช  เหล่าประยูร
3. 
ว่าที่ ..นิวัตน์  ธรรมมา
4. 
อาจารย์ เบญญา  เจริญเจษฎาทีมงานถ่ายทอดสด 168

42755  นายพลพล แสนกล้า ห้อง 65 (ประธานฝ่าย)
36334  นายอาชว์ หวังกาญจนมาศ ห้อง 67 (รองประธานฝ่าย, เลขา)
36109  นายภูรี รัตนศุทธปัญญา ห้อง 67 (รองประธานฝ่าย)
36254  นายกฤติน ท้วมประถม ห้อง 69 (รองประธานฝ่าย)
40229  นายจิรพัฒน์ ใบบริบาลกุล ห้อง 611 (รองประธานฝ่าย)
36160  พิชญะ จารุเจริญชัย ห้อง 67
41004  นายณัชชา ระมิงค์วงศ์ ห้อง 67 (เหรัญญิก)
42161  นายสุกัลย์ หวัน ห้อง 611 (เว็บมาสเตอร์ : Webmaster)
ดาวน์โหลด กิจกรรมถ่ายทอดสด


ขอบคุณภาพ อาจารย์ อัครเดช  เหล่าประยูร
รายงานข่าว อาจารย์ สุสรรค์ ตรงดี


หมายเหตุ** 


Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage